Napisz do nas - oddzwonimy!

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Oferta 20 firm przez 7 dni w tygodniu! +48 518 355 333 dlafirmy@ubezpieczalnia24.pl

Nasi klienci Często zadają poniższe pytania:

Czy mogę ubezpieczyć mienie osób, które są zatrudnione w firmie?

Mienie osób zatrudnionych w firmie można objąć ochroną w ramach ubezpieczenia firmy jako mienie pracownicze. Pojęcie to definiowane jest jako przedmioty będące własnością pracowników ubezpieczonego przedsiębiorcy. Mienie pracownicze można ubezpieczyć zarówno od ognia i innych zdarzeń losowych, jak i rabunku oraz kradzieży z włamaniem. Warto wiedzieć, iż ochrona udzielana jest nie tylko w miejscu, w którym mieści się siedziba firmy, ale również w każdym innym miejscu, w którym pracownik wykonuje pracę na polecenie Ubezpieczonego. Z ochrony w ramach ubezpieczenia mienia pracowniczego najczęściej wyłączone są wartości pieniężne, pojazdy mechaniczne, sprzęt audiowizualny oraz elektroniczny.

Zwiń »
Czy ubezpieczenie NNW dla pracowników jest ubezpieczeniem obowiązkowym?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Niewątpliwie jednak stanowi dodatkowy element ochrony pracowników przez pracodawcę od nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń, które mogą nastąpić podczas wykonywania każdej, nawet z pozoru bezpiecznej, pracy. W razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu najczęściej przysługuje proporcjonalne do niego odszkodowanie. Szersze warianty ubezpieczenia NNW obejmują również ochroną pracowników poza zakładem pracy, pozwalają pokryć koszty rehabilitacji po wypadku, a także uzyskać świadczenie za pobyt w szpitalu.

Czytaj więcej »
Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników poza granicami Polski?

Jest to ściśle określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym nie obejmuje szkód wyrządzonych za granicą. Zakres terytorialny można natomiast rozszerzyć wykupując odpowiednią klauzulę.

Czytaj więcej »
Od czego zależy koszt ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Koszt ten uzależniony jest od szeregu czynników, z których najważniejsze to:

a)      rodzaj prowadzonej działalności,

b)      suma gwarancyjna,

c)      zakres ubezpieczenia,

d)      liczba zatrudnionych pracowników,

e)      wysokość obrotów przedsiębiorcy.

Każdy ubezpieczyciel posiada odrębną taryfę składek za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też zawsze warto porównać kilka ofert o podobnym zakresie.

Czytaj więcej »
Co to są nakłady inwestycyjne?

Są to koszty poniesione przez przedsiębiorcę na remonty, wykończenie wnętrza oraz na dostosowanie lokalu/budynku do specyfiki prowadzonej działalności lub podniesienie standardu. Chodzi tu przede wszystkim o takie elementy jak: powłoki malarskie, okładziny ścian i podłóg oraz stolarkę drzwiową i okienną. Nakłady inwestycyjne można ubezpieczyć zarówno od zdarzeń losowych, jak i od kradzieży z włamaniem oraz dewastacji.

Czytaj więcej »
Co to jest ubezpieczenie w formule all risk oraz jakie są korzyści z jego posiadania?

Pojęcie ubezpieczenia w formule all risk odnosi się do mienia. Stoi ono w opozycji do ubezpieczenia opartego o tzw. ryzyka nazwane, chroniącym tylko od zdarzeń szczegółowo zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Formuła all risk zapewnia szerszy zakres, ponieważ chroni od wszelkich zdarzeń, które w sposób wyraźny nie zostały wyłączone przez ubezpieczyciela. W tym zakresie zazwyczaj mieszczą się wszelkie zdarzenia z ubezpieczenia opartego o ryzyka nazwane, lecz także takie, których dziś nie jesteśmy w stanie określić, ani przewidzieć. Ma to ogromne znaczenie w dynamicznie zmieniającym się świecie, pełnym  zagrożeń dla stabilności finansowej przedsiębiorcy.

Czytaj więcej »
Czy można ubezpieczyć artykuły przechowywane w chłodniach i lodówkach od popsucia?

Tak, artykuły wymagające przechowywania w niskich temperaturach (np. lody, mrożonki) można ubezpieczyć od popsucia w razie przerwy w działaniu urządzenia chłodniczego, spowodowanej jego awarią bądź brakiem energii elektrycznej. Przeważnie podstawowy zakres ubezpieczenia nie obejmuje popsucia środków obrotowych i należy go rozszerzyć o stosowną klauzulę.

Czytaj więcej »
Prowadzę firmę, ubezpieczam wiele pojazdów, jak mogę zoptymalizować koszty ubezpieczenia?

Koszty ubezpieczenia pojazdów można obniżyć poprzez zawarcie tzw. ubezpieczenia flotowego. Polega ono na tym, że jeden ubezpieczyciel obejmuje ochroną wiele pojazdów należących do jednego przedsiębiorcy, a składka jest taryfikowana dla niego indywidualnie. Ubezpieczenie flotowe pozwala łatwiej uniknąć znacznego wzrostu składki w razie wystąpienia szkód. Zawarcie tego rodzaju umowy niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają już dla posiadaczy 5 pojazdów, przeważnie jednak jest to możliwe dla posiadaczy minimum 10 pojazdów.

Czytaj więcej »
Ile czasu firma ubezpieczeniowa ma na wypłatę odszkodowania?

Kwestię tę reguluje art. 817 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. W razie gdyby w podanym powyżej terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo do określenia wysokości odszkodowania  okazało się niemożliwe, świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Należy pamiętać o tym, że bezsporną część odszkodowania  ubezpieczyciel powinien zawsze wypłacić w ciągu 30 dni. Za zwłokę ubezpieczonemu należą się odsetki. Kodeks cywilny określa maksymalne terminy na wypłatę świadczenia. Każdy ubezpieczyciel ma jednak prawo w ogólnych warunkach uregulować omawianą kwestię w sposób korzystniejszy od przepisów powszechnie obowiązujących.

Czytaj więcej »
Ile czasu mam na zgłoszenie szkody?

Termin ten określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia, przeważnie wynosi od 3 do 7 dni, licząc od dnia powzięcia przez ubezpieczonego informacji o zdarzeniu. W razie przekroczenia terminu ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć kwotę przyznanego odszkodowania, ale tylko wówczas,  gdy opóźnienie nastąpiło z winy umyślnej albo w wyniku rażącego niedbalstwa i przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.

Czytaj więcej »
Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest równie ważne dla przedsiębiorcy jak ubezpieczenie mienia. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Trzeba bowiem pamiętać o tym, iż posiadanie firmy nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Szkoda taka może być osobowa (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) bądź rzeczowa (utrata, uszkodzenie, zniszczenie mienia). Fakt wyrządzenia szkody skutkuje obowiązkiem jej naprawienia, co niejednokrotnie może okazać się ponad możliwości finansowe przedsiębiorcy. Dlatego też dobrze dobrane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest najlepszym zabezpieczeniem przyszłości firmy w przypadku powstania po jej stronie obowiązku naprawienia szkody, ponieważ ciężar wypłaty odszkodowania przejmuje na siebie ubezpieczyciel.

Czytaj więcej »
Czy istnieje ubezpieczenie, które pokryje poniesione przeze mnie straty finansowe spowodowane tym, że przez kilka dni mój sklep był zamknięty po zalaniu?

Aktualnie niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość wykupienia opcji, która pozwoli na pokrycie strat finansowych spowodowanych przestojem przedsiębiorstwa, będącym skutkiem zdarzenia losowego np. zalania lub pożaru. Przeważnie odszkodowanie ma formę ryczałtu, wypłacanego za każdy dzień przerwy w normalnym funkcjonowaniu firmy. Istnieje również możliwość ubezpieczenia stałych i zwiększonych kosztów działalności ponoszonych podczas przestoju przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej »
Co należy zrobić w razie wystąpienia szkody?

Katalog obowiązków Ubezpieczającego w razie wystąpienia szkody zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Bezpośrednio po zajściu ryzyka objętego umową należy użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów. Zgodnie z kodeksem cywilnym ubezpieczyciel zobowiązany jest zwrócić w granicach sumy ubezpieczenia koszty wynikłe z zastosowania wyżej wymienionych środków, chociażby okazały się bezskuteczne. Inne ważne obowiązki Ubezpieczającego to:

a)                              niezwłoczne zawiadomienie Policji, o ile okoliczności wymagają podjęcia czynności dochodzeniowych,

b)                             niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela o zdarzeniu,

c)                              szeroko rozumiana współpraca z ubezpieczycielem przy ustalaniu okoliczności oraz rozmiarów szkody.

Czytaj więcej »
Czy mogę ubezpieczyć szyby od stłuczenia?

Praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje w ramach ubezpieczenia dla firm wykupienie ochrony przedmiotów szklanych od stłuczenia. Pod pojęciem przedmiotów szklanych ubezpieczyciele rozumieją nie tylko oszklenie okien i drzwi, lecz także m. in. elementy szklane mebli, zamontowane na stałe lustra, oszklenia reklamowe, gabloty, lady chłodnicze.

Czytaj więcej »
Czy po szkodzie moja składka wzrośnie w następnym roku?

W ubezpieczeniu przedsiębiorstw, jak zresztą w większości rodzajów ubezpieczeń, składka po szkodzie przeważnie wzrasta na następny rok. Odpowiedź na pytanie: „ile ta różnica będzie wynosić kwotowo?” uzależniona jest od taryfy składek stosowanej przez danego ubezpieczyciela. Wpływ może mieć również przyczyna oraz rozmiar szkody. Dlatego warto przed terminem upływu końca ochrony, zapoznać się z ofertą kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej »
Czy mogę ubezpieczyć mienie, które znajduje się poza siedzibą firmy?

Niektóre składniki majątku, takie jak maszyny, urządzenia i środki obrotowe mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową także poza siedzibą firmy i innymi miejscami, w których prowadzi ona na co dzień działalność. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Podstawowy zakres polisy nie zawiera przeważnie ochrony poza miejscem ubezpieczenia, dlatego też należy dokupić stosowną klauzulę.

Czytaj więcej »
Co to jest OC za produkt?

Odpowiedzialność za produkt jest specyficznym rodzajem odpowiedzialności ustanowionym w kodeksie cywilnym. Art. 449¹ §1 stanowi, że ten, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Reżim odpowiedzialności za produkt jest niezwykle surowy, ponieważ jest ona niezależna od winy i opiera się na tzw. zasadzie ryzyka. Definicja kodeksowa produktu niebezpiecznego nie ma wiele wspólnego z potocznym rozumieniem tego pojęcia. Ustawodawca przez produkt niebezpieczny rozumie każdą rzecz ruchomą, a także zwierzęta oraz energię elektryczną, niezapewniające bezpieczeństwa jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. Krąg podmiotów potencjalnie odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny został określony niezwykle szeroko i obejmuje nie tylko samego producenta, lecz także importera i sprzedawcę. Dlatego też, ażeby uniknąć negatywnych skutków finansowych szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, wskazane jest posiadanie przez każdego przedsiębiorcę z branży produkcyjnej i handlowej właściwie dobranego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie zawsze podstawowy zakres ochrony obejmuje pokrycie przez ubezpieczyciela szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny, zazwyczaj zapewnia to wykupienie ochrony w wariancie rozszerzonym.

Czytaj więcej »
Co to jest odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa?

Z odpowiedzialnością deliktową mamy do czynienia wówczas, gdy sprawcę i poszkodowanego nie łączył przed zaistnieniem szkody żaden stosunek prawny. Przykładowo, z odpowiedzialnością deliktową zetkniemy się, gdy pracownik firmy budowlanej podczas prac na rusztowaniach upuści jakieś narzędzie na zaparkowany poniżej samochód, w wyniku czego dojdzie do jego uszkodzenia. Odpowiedzialność kontraktowa wynika ze szkody, która powstała wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy istniejącej pomiędzy sprawcą a poszkodowanym. Przykładem może być niewłaściwie dokonana wymiana oleju silnikowego w samochodzie przez pracownika warsztatu, w konsekwencji czego doszło do uszkodzenia silnika w pojeździe.

Czytaj więcej »

Inne warte uwagi produkty ubezpieczeniowe

Podróż

slide-4

Wyjeżdżając na upragniony urlop za granicę, powinniśmy być zawsze zaopatrzeni w solidne ubezpieczenie podróżne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć Czytaj dalej

WIĘCEJ

Życie

slide-3

Głównym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego bliskim w razie naszej śmierci. Mogą też pełnić wiele innych dodatkowych Czytaj dalej

WIĘCEJ

Mieszkanie

slide-5

Zakup własnego mieszkania to zazwyczaj ogromny wysiłek finansowy, niejednokrotnie wiążący się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Żeby mieć poczucie, iż w Czytaj dalej

WIĘCEJ

Zdrowie

slide-2

Choroba nowotworowa coraz częściej dotyka również młodych ludzi, dlatego warto zastanowić się nad opcją posiadania ubezpieczenia w przypadku zachorowania na Czytaj dalej

WIĘCEJ
x

PODAJ NAM TWOJE DANE.
ODDZWONIMY DO CIEBIE.

WPISZ SWOJE PYTANIE PONIŻEJ.